Κανόνας Απόφασης Δήλωσης Συμμόρφωσης

Εκτύπωση

Όταν παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές ή πρότυπα, το Εργαστήριο τεκμηριώνει τον χρησιμοποιούμενο κανόνα απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμη διακινδύνευσης (όπως εσφαλμένη αποδοχή και εσφαλμένη απόρριψη και στατιστικές υποθέσεις), που συνδέεται με τον χρησιμοποιούμενο κανόνα απόφασης, και τον εφαρμόζει. Όταν ο κανόνας απόφασης προκαθορίζεται από τον πελάτη, τους κανονισμούς ή τα τυποποιητικά έγγραφα, δεν γίνεται περαιτέρω εξέταση της στάθμης διακινδύνευσης.

Το Εργαστήριο στη δήλωση συμμόρφωσης προσδιορίζει με σαφήνεια:

α) σε ποια αποτελέσματα εφαρμόζεται η δήλωση συμμόρφωσης,

β) ποιες προδιαγραφές, πρότυπα ή μέρη αυτών ικανοποιούνται ή όχι και

γ) τον κανόνα απόφασης που εφαρμόζεται (εκτός και αν υπάρχει στην αιτηθείσα προδιαγραφή ή πρότυπο)

Για το αποτέλεσμα μίας δοκιμής για την οποία υπάρχει νομοθετημένο ή συμφωνημένο όριο αποδοχής, ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(i) Το αποτέλεσμα βρίσκεται πάνω από το όριο προστιθεμένης της αβεβαιότητας (Μέγιστο όριο απόφασης)

(ii) Το αποτέλεσμα βρίσκεται κάτω από το όριο και αφαιρουμένης της αβεβαιότητας (Ελάχιστο όριο απόφασης)

(iii) Το αποτέλεσμα ανάμεσα στο μέγιστο και στο ελάχιστο όριο απόφασης

Κανόνας Απόφασης
Το ελάχιστο όριο απόφασης επιλέγεται να είναι κάτω από το άνω όριο της προδιαγραφής με τη χρήση του παρακάτω κανόνα:
DLmin= UL- k.uC όπου:
DLmin:Ελάχιστο Όριο απόφασης
UL: Άνω όριο νομοθεσίας
k: η τιμή του συντελεστή κάλυψης με βάση την πιθανότητα p (Για p=5%=0,05, k=2,00)
uC= τυπική αβεβαιότητα = U/2 (U: διευρυμένη αβεβαιότητα)
Αντιστοίχως το μέγιστο όριο απόφασης ορίζεται:
DLmax= UL+ k.uC

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) το εργαστήριο αναγράφει γνωμάτευση αποδοχής ή μη. Στη περίπτωση (iii) το αποτέλεσμα βρίσκεται στην περιοχή αβεβαιότητας και δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί με αποδεκτό επίπεδο κινδύνου αν το δείγμα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή ή όχι, και πραγματοποιείται σχετική αναγραφή αντί γνωμάτευσης.

Από τα ανωτέρω εξαιρείται η οδηγία Απ.Αρ. Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322 (Οδηγία ποσίμου νερού) στην οποία δε πραγματοποιείται η χρήση της αβεβαιότητας. Τα όρια του ποσίμου χρησιμοποιούνται αυτούσια, όπως ορίζει και η ίδια Οδηγία.

Κανόνας Απόφασης

Το ελάχιστο όριο απόφασης επιλέγεται να είναι κάτω από το άνω όριο της προδιαγραφής με τη χρήση του παρακάτω κανόνα:

DLmin= UL- k.uC      όπου:

DLmin:Ελάχιστο  Όριο απόφασης

UL: Άνω όριο νομοθεσίας

k: η τιμή του συντελεστή κάλυψης με βάση την πιθανότητα p (Για p=5%=0,05, k=2,00)

uC = τυπική αβεβαιότητα = U/2 (U: διευρυμένη αβεβαιότητα)

δηλαδη : Dlmin=UL-Ur*UL (όπου Ur η σχετικη διευρημένη αβεβαιότητα)

Αντιστοίχως το μέγιστο όριο απόφασης ορίζεται :

DLmax= UL+ k.uC     

δηλαδη : Dlmin=UL+Ur*UL (όπου Ur η σχετικη διευρημένη αβεβαιότητα)

 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies