ΕΣΥΔ

 

Πιστοποίηση

 

WATER

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 • Νερό
 • Υγρά Απόβλητα
 • Στερεά Απόβλητα
 • Τρόφιμα & Ζωοτροφές
 • Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα
 • Οινοπνευματώδη
 • Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα
 • Kαύσιμα – Ορυκτέλαια
 • Κονιάματα-Ορυκτά-Πετρώματα
 • Μεταλλικά Κράματα
 • Αέριοι Ρύποι
 • Βιολογικά Υγρά
 • Έδαφος

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Παράσταση στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο
 • Κατ’ έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
 • Κατ’ έφεση εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Καταχώρηση Αδειών Κυκλοφορίας προϊόντων στο Γ.Χ.Κ. και στον Ε.Ο.Φ.
 • Τεχνική υποστήριξη σε νομικά θέματα και δικαστικές διεκδικήσεις
 • Δειγματοληψίες (στερεά, υγρά και αέρια δείγματα)
 • Πραγματογνωμοσύνες (π.χ. καταστροφή ή ζημίες προϊόντων, αστοχία υλικών, κλπ.)